Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31 do 48

Stanowsiko pracy d/s zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

Osoba odpowiedzialna – mgr inż. Łukasz Dąbkowski
tel. kontaktowy 089 624 87 34


Zadania:
1. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych
2. Opiniowanie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
3. Kontrola ważniejszych obiektów w trakcie realizacji inwestycji w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno – sanitarnych
4. Współdziałanie w w/w zakresie z działami Stacji, Inspekcją Pracy, Inspekcja Weterynaryjną, a także z terenowymi organami administracji rządowej i samorządem terytorialnym