Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Kierownik: mgr inż. Adam Banach
tel.  89 624 87 41,  tel. pracownicy sekcji 89 624 87 40,  89 624 87 42

Do zakresu działania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
1. Warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego
2. Warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

 

Zadania szczegółowe:

1. Opracowanie planu kontroli na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.
2. Kontrola i nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi produkcji , obrotu i jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz przedmiotów użytku mających wpływ na zdrowie człowieka.
3. Ocena sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego.
4. Klasyfikacja sanitarna obiektów żywnościowych i żywieniowych.
5. Pobieranie prób do badań laboratoryjnych wg harmonogramu .
6. Zapobieganie zatruciom pokarmowym poprzez wzmożoną kontrolę warunków przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego.
7. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
8. Organizowanie szkoleń z zakresu higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku.

 

 

Informacje i załączniki:
Informacja dla importerów żywności – zmiany od dnia 14.12.2019 r. przepisów w zakresie importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności.
Ostrzeżenia publiczne
Informacja dla podmiotów prowadzących zakłady produkujące produkty pochodzenia zwierzęcego o zmianach organów nadzorujących
Informacja dotycząca rolniczego handlu detalicznego
Wniosek o wpis do rejestru
Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów
Wniosek o zatwierdzenie
Wniosek o wprowadzenie zmian
Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw
Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny
Wytyczne w sprawie pobierania próbek wymazów sanitarnych w celu wykrycia Listeria monocytogenes w środowisku produkcyjnym
Wytyczne w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności powodującej alergie lub reakcje nietolerancji
Informacja dotycząca zakazu stosowania w zakładach produkcji i obrotu żywnością młynków koloidalnych do usuwania odpadów żywnościowych
Zmiany w Rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania
Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem