Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Osoba odpowiedzialna: st. asystent Ewa Kowalska
tel. kontaktowy 89 624 87 33

 

Sekcja Higieny Szkolnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczytnie prowadzi nadzór, skierowany na doprowadzenie zakładów nauczania i wychowania do należytego stanu sanitarnego i technicznego zapewniającego dzieciom i młodzieży prawidłowe i bezpieczne warunki nauczania i rozwoju.

Nadzór sanitarny obejmuje placówki oświatowe „stałe”: żłobki, przedszkola, szkoły (od stopnia podstawowego do wyższego), internaty, domy dziecka, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice szkolne oraz zakłady „sezonowe”: letnie – kolonie, półkolonie, obozy; zimowe – zimowiska, półzimowiska.

 

Zadania szczegółowe:

I Bieżąca działalność oraz kontrola sanitarna:

- ocena stanu sanitarnego w zakresie dostępności wody bieżącej, czystości sanitariatów, warunków do prowadzenia żywienia oraz zajęć z wychowania fizycznego,

- ocena sytuacji w zakresie opieki medycznej (udział w zwalczaniu chorób zakaźnych),

- upowszechnianie idei programowej szkoły promującej zdrowie wśród uczniów,

- zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu w szkołach,

- kontrola pracowni komputerowych pod względem norm bezpieczeństwa i higieny,

- nadzór nad warunkami funkcjonowania placówek w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz racjonalnego żywienia,

II Badania środowiskowe mające na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży:

- pomiary oświetlenia sztucznego,

- ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,

- ocena normatywności mebli szkolnych oraz dostosowania ich do wzrostu uczniów,

- inne badania wynikające z aktualnych potrzeb i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia dzieci i młodzieży.

 

 

Załączniki:
Dokument Utworzono
Profilaktyka wszawicy 30.01.2013 11:58
Poradnik do oceny higieny procesu nauczania.pdf 08.03.2012 10:40
OSH-2 Dzieci 5-6 letnie.pdf 08.03.2012 10:39
OSH-3 Edukacja wczesnoszkolna Klasy 1-3.pdf 08.03.2012 10:38
OSH-4 KLASY 4-6.pdf 08.03.2012 10:38
OSH-5 OGÓLNOSZKOLNE.pdf 08.03.2012 10:37
OSH-6 Arkusz pytań do dyrektora.pdf 08.03.2012 10:25
Zalecenia GIS dot. Tornistrów Szkolnych 08.12.2011 14:34