Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Sekcja Higieny Pracy

Osoby odpowiedzialne: st.asystent  Mirosław Ochenkowski
tel. kontaktowy 89 624 87 39

Choroby zawodowe

Osoba odpowiedzialna: specjalista higieny mgr inż. Barbara Długokęcka
tel.kontaktowy 89 624 87 45

 

Zadania szczegółowe:
1. Prowadzenie działalności kontrolnej i nadzoru w zakresie warunków środowiska pracy
2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa sanitarnego w zakresie higieny pracy
3. Nadzór nad substancjami i mieszaninami chemicznymi , czynnikami rakotwórczymi i cytostatykami, prekursorami grup II A - R, II B-R, czynnikami biobójczymi.
4. Ocena narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe w środowisku pracy (bieżąca ocena higienicznych warunków pracy)
5. W zmożony nadzór i egzekwowanie obowiązkowych badań i pomiarów czynników szkodliwych , aktualności wyników badań i pomiarów, działań administracyjnych w przypadkach ich przekroczeń.
6. Nadzór nad przestrzeganiem normatywów higienicznych na stanowiskach pracy i dokumentowania występujących narażeń (dla potrzeb min. oceny ryzyka oraz postępowania w zakresie chorób zawodowych)
7. Stwierdzanie i ocena występowania chorób powodowanych warunkami środowiska pracy oraz zapobieganie ich powstawaniu
8. Oceny bieżącego stanu terenu, obiektów i pomieszczeń zakładów pracy oraz organizacji stanowisk pracy według wymogów sanitarno - technicznych i higienicznych
9. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania higienicznych warunków pracy, w szczególności udzielanie przedsiębiorstwom i jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu higieny pracy,
10. Prowadzenie postępowanie administracyjnego i egzekucyjnego w sprawach związanych z zapewnieniem wymogów prawnych w zakresie warunków środowiska pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.
11. Opracowywanie informacji o stanie sanitarno-epidemiologicznym powiatu –raport
12. Dokonywanie analizy i opracowywanie sprawozdań z działalności oraz realizacji planu pracy
13. Opracowanie planów pracy w oparciu o wytyczne jednostek nadrzędnych i potrzeby terenu.
14. Działalność związana z procesem akredytacyjnym
15. Współpraca z innymi organami w zakresie kształtowania prawidłowych higienicznych warunków pracy.
16. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (narady/ szkolenia /kursy/ staże/ samokształcenie)