Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Sekcja Higieny Komunalnej

Kierownik  inż. Iwona Wróblewska
tel. kontaktowy 89 624 87 38, pracownicy sekcji tel. 89 624 87 44


Do zakresu działania Sekcji Higieny Komunalnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących:
1. higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
2. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów sanitarnych, wydawanie decyzji administracyjnych oraz ich egzekwowanie,

Inne realizowane zadania:
1. rozpatrywanie wniosków i zażaleń mieszkańców,
2. wydawanie opinii sanitarnych dotyczących zabezpieczenia właściwych warunków sanitarno - higienicznych podczas imprez masowych, obiektów hotelarskich, środków transportu przeznaczonych do przewozu odpadów niebezpiecznych, bielizny szpitalnej, zwłok i szczątków ludzkich,
3. udzielanie informacji dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia, wody w kąpieliskach i basenie kąpielowym.

 

 

Instrukcje i formularze druków do wykorzystania znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki:
Dokument Utworzono
Pozwolenie na ekshumację 27.11.2015 07:56
Wniosek o ekshumację 28.05.2019 14:00
Oświadczenie do wniosku o ekshumację 28.05.2019 14:00