Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie
Marii Curie-Skłodowskiej 8
12-100 Szczytno
Telefon:  89 624 87 31

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski  dotyczące działalności PSSE mieszkańcy mogą składać w godzinach urzędowania  725 – 1500 w sekretariacie PSSE pok. Nr 5

Interesantów w sprawie skarg, wniosków i interwencji w godzinach urzędowania przyjmują:

    Dyrektor PSSE – Grażyna Sosnowska, pok. Nr 5
    Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej – Iwona Wróblewska, pok. Nr 3
    Kierownik Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – Adam Banach, pok. Nr 2


Dodatkowo w środy do godz. 15.30  w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor PSSE Grażyna Sosnowska.

Skargi  i wnioski dotyczące Dyrektora PSSE, po zarejestrowaniu , przesyłane są do rozpatrzenia Dyrektorowi WSSE w Olsztynie.

Skargi i wnioski dotyczące pracowników PSSE, po zarejestrowaniu, rozpatrywane są  przez Dyrektora PSSE.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski muszą zawierać:
Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
Adres wnoszącego

UWAGA:  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia  się bez rozpatrzenia.